Home

Oljeindex riktvärde

Vid gaskromatografisk analys av olja kan detektion ske antingen med flamjonisationsdetektor (FID) eller masspektrometri (MS). Dessa detektionstekniker är. - Andra lättare, ex oljeindex - Vissa parametrar saknas, ex Mtbe, ftalater Utvärdering av hur riktvärdena har tillämpats och fungerat i praktiken. Title 7.3 Integrerat riktvärde för hälsa, markmiljö och spridning 84 7.4 Justering för bakgrundshalt 84 7.5 sammanslagning av riktvärden 8

En redovisning av ovanstående metaller samt oljeindex mätt som mängd per tvättat fordon Regionplane- och trafikkontoret Förslag till riktvärden för dagvattenutsläpp. Februari 2009. 2 Förord Dagvatten kan bli ett problem för hälsa och miljö dels. Rapporten beskriver vår riktvärdesmodell samt våra generella riktvärden för förorenad mark. ISBN 978-91-620-5976-7 Oljeindex) (>C10-<C40) Bestämning av halter. Bestämning av halter GC-MS BTEX Alifater, olika fraktioner Aromater >C8-C35, två fraktioner PAH Övriga föreningar

Eurofins Environment Testing Sweden AB är ackrediterade av SWEDAC enligt SS-EN ISO 17025:2005. Vårt ackrediteringsnummer är 1125. Eurofins Environment Testing. Oljeindex Bällstaån 80 μg/l 1Med riktvärde avses ett värde som om det överskrids medför en skyldighet att vidta sådana åtgärder så att värdet kan. Dagvatten är regnvatten, smältvatten och spolvatten som via diken eller ledningar rinner ut i sjöar, vattendrag eller leds till avloppsreningsverken

OJ-20c Olja GC-FID (Oljeindex) i jord, slam och sedimen

SYNLAB aims to provide the very best Environmental and Food testing services. We aim to deliver fast, accurate results and work hard to be easy to do business with Riktvärde* Avrinnings-område Oljehalt mätt som oljeindex Suspenderad substans. pH Total-fosfor Total-kväv Med ett riktvärde avses ett värde som inte bör överskridas. Förbindelse-punkten ligger vanligen i anslutning till tomtgränsen. Olägenheter ka

oljeindex 5 mg/l (oljeavskiljare klass 1) 50 mg/l* riktvärde i tabell 1 eller 2 överskrids ska verksamhetsutövaren genomföra åtgärder. Kunska Ämne, enhet Riktvärde Fosfor (P) μg/l 200 Kväve (N) mg/l 2,0 Bly (Pb) μg/l 8 Koppar Nivån för oljeindex motsvara inte dagvattennätverkets nivåer,.

I Göteborg har vi riktlinjer och riktvärden för utsläpp av förorenat vatten till dagvattenledningar och vattendrag. Förorenat vatten kan uppstå vid olika typer. provtagning och analys. Om ett riktvärde överskrids mer än tillfälligt Oljeindex 5 mg/l Gränsvärdet gäller för dagvatten 1. Förord Miljösamverkan Sverige har inom ramen för projekt Avfall tagit fram detta PM om klassificering av avfall med tillhörande beräkningsexempel Parameter Riktvärde Skador pH min 6,5 Korrosionsrisk, frätskador betong Oljeindex 10 mg/l 4 Giftigt, förstör slamkvaliteten Nitrifikationshämning vi juni 2016 Handläggarstöd utsläpp till vatten från mindre verksamheter Inledning Om detta handläggarstöd Lagstiftningen Läsanvisning Allmänt om mindr

Med riktvärde avses ett värde som, om det mer än tillfälligt överskrids, skall föranleda åtgärder som Oljeindex 5mg/l (dagvatten oljeindex. Bolaget kan i tredje hand godta att villkor 16 ändras enligt följande: april 2012 i mål nr M 2150-11) bör dock inte något riktvärde föreskrivas Petroleum (av grekiskans petra, 'klippa', och oleum, 'olja'), även kallat mineralolja, bergolja, råolja och ibland nafta (från arabiskan och persiskan naft eller. Kemisk beteckning Riktvärde Bly Pb 0,05 mg/l Kadmium Cd 0,0005 mg/l C Koppar Cu 0,2 mg/l Oljeindex (petroleumkolväten) 50 E mg/l (klass 2 oljeavskiljare ytvatten har därför antagits som riktvärde i första hand, enligt tabell 3.1. Oljeindex 100 - 100 (opolära alifatiska kolväten) Bensen 300 - 30

Oljeindex får som riktvärde inte överskrida 5 mg/liter i utgående avloppsvatten. 4 (10) Datum VÄSTERÅS STAD 2006-01-30 Policyn anger inget krav på att alla. resource.sgu.s pH värdet ska som riktvärde* vara mellan 6,5-10 Oljehalt (oljeindex) 20 I deldom den 8 februari 2011 ändrade miljödomstolen det årliga utsläppet av me metaller och oljeindex. För att veta om avloppsvattnet klarar riktvärde-na i policyn måste vattnet provtas. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen informerar o Oljeindex 5-50 mg/l6 Nitrifikationshämning vid inblandning av 20 % riktvärde för suspenderat material. I de fall det är mycket svårt att samla i

Oljeindex (petroleumkolväten)/Opolära alifatiska kolväten (mineraloljor) Riktvärde 50 ug/l Får inte förekomma* 200 WI 50 ug/l Får inte fòrekomma Åtgärdsportalen, en samlingsplats för åtgärdsmetoder inom efterbehandling av förorenade område Parameter Riktvärde Typ av olägenhet pH min För oljeindex eller opolära alifatiska kolväten och cyanid gäller stickprovsvärden tagn 33 RAPPORT D (56) 15 Oljeindex (mg/l) Riktvärde 1 5 Figur 8 Oljehalt mätt som oljeindex i utgående spillvatten från fordonstvätten

oljeindex. Proverna är här kallade Knästorp Ö och Knästorp V, utifrån sina inbördes platser (se Riktvärde MKM Bakgrundshalt i mark Ämne Halt mg/kg T Alifatiska kolväten är kolväten vars molekyl är öppen och inte sluten i en ring (cykliska kolväten). Oktan är ett exempel på ett alifatiskt kolväte. med avseende på suspenderande ämnen och oljeindex enligt standard. . Vid överskridande av något riktvärde underrättas Beställaren omedelbar (oljeindex) görs i samband med Med riktvärde avses ett värde som, om det överskrids, medför en skyldighet för tillståndshavaren att vidta åtgärder så.

Bilvård Stockholm Vatten och Avfal

2017 Oljeindex Pb Cd Cu Cr Ni Zn riktvärde 5 0,05 0,001 0,20 0,05 0,05 0,20 Mars 5,0 0,0013 0,000032 0,08 0,0033 0,0091 0,25 Maj 1,1 0. Oljeindex 2,5 g/fordon 7,5 g/fordonsenhet Med riktvärde avses ett värde som om det överskrids, medför skyldighet att vidta åtgärder s utgående spillvatten mätt som oljeindex. Dessa krav gäller även i Solna som riktvärde. Värdena avser medelvärden, uppmätta i utgående processavlopps

PARAMETER RIKTVÄRDE ENHET Suspenderat material 50 (25) mg/l pH 6-9 Oljeindex 1 (0.5) mg/l PARAMETER RIKTVÄRDE ENHET Totalkväve 5 (1,2 mg) mg/l Totalfosfor 100. Avloppsvattnets pH ska som riktvärde* vara 6,5 -11 och för utsläppet av följande ämnen till spillvattennätet gäller nedan Oljehalt (oljeindex) 2 sänks mer än 1 m, som riktvärde under medelnivån för uppmätta värden under förskedets Oljeindex 5 mg/l (månadsmedel) Suspenderat material 150 mg/l.

c = Olika riktvärde beroende på fraktion 4.3. Sediment Oljeindex analysen påvisade 21 mg/kg varav 18 utgörs av fraktionen >C16 - C35. Ol För att vara säker på att dricksvattnet håller en bra kvalitet finns det regler som den som producerar och den som tillhandahåller dricksvattnet måste följ Riktvärde för lastbil, buss m.fl. Summa bly, krom och vattenförbrukning, parametrar, analysrapport, bly, krom, nickel, zink, kadmium, oljeindex.

Riktvärden för förorenad mark - Naturvårdsverke

  1. som riktvärde inte överstiger - 5 mg olja per liter som oljeindex och månadsmedelvärde. - 75 mg suspenderade ämnen per liter som årsmedelvärde samt so
  2. Oljeindex 5 g/fordon 15 g/fordonsenhet pH* 6,5 - 11 6,5 Med riktvärde avses ett värde som om det överskrids, medför skyldighet att vidt
  3. DAGVATTENSTRATEGI SKELLEFTEÅ KOMMUN 2 . Förord Skellefteå kommun har tagit fram en strategi för hantering av dagvatten inom kommunen. Strategin är uppdelad i.
  4. Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. I Sverige använder varje invånare cirka 160 liter vatten per dag, varav tio liter till dryck och matlagning
  5. och KVV8) som årsmedelvärde räknat som riktvärde* inte överstiga 7 mg/MJ Oljeindex 50 mg/l 5 mg/l Suspenderade ämnen 100 mg/l 10 mg/
  6. Ämne Riktvärde pH 7-8,5 Oljeindex 1,0 mg/l Suspenderade ämnen 125 mg/l Totalkväve 3,5 mg/l Zn 100 µg/l Cd 0,7 µg/l Cu 40 µg/l Pb 20 µg/l Cr 25.

Utsläpp av stoft i rökgaser får som riktvärde vid mätning inte överstiga 150 mg/m3 ntg 6 % O2. det för mineralolja mätt som oljeindex är 50 mg/l Riktvärde Utsläpp till Mindre sjöar, vattendrag Mälaren Dagvattenledning Oljeindex (Olja) mg/l 0,40 0,70 0,50 0,70 1,00 Benso(a)pyren.

Myndighetsnämndens riktvärde avser oljehalt mätt som oljeindex och myndighetsnämnden tar bara ställning till oljeavskiljares funktion mätt som oljeindex Med riktvärde avses ett sådant värde som om det överskrids medför en skyldighet för oljeindex- oljehalten i utgående vatten Samlingsparameter för bly,. Oljeindex mg/l 0,5 1 1 Med ett riktvärde avses ett värde som om det överskrids ska föranleda verksamhetsutövaren att vidta d Oljeindex (g/fordon) 2,57,5 5 15 7,5 Käppala 11 kommuner norr och öster om Stockholm • Vattenförbrukning - fokus på åtgärd inte riktvärde Parameter Riktvärde (stickprov) pH min 6,5 pH max 10 Oljeindex 5-50 mg/l f) Nitrifikationshämning vid inblandning av 20 % processvatten 20 % hämnin

Ändring 2 I tabell 3, sid. 25, har texten i tabellhuvudet ändrats till Varningsvärde= halt som inte bör överskridas. Överskridanden kan medföra ytterligare. Nedan anges högsta mängd föroreningar, som riktvärde och räknat som medelvärde per Oljeindex2 2,5 g/fordon 7,5 g/fordon pH 6,5 - 10 6,5 - 10 Kvot BOD

Dagvatten Stockholm Vatten och Avfal

Analyserad parameter Enhet DV1 Hu DV2 Hu Riktvärde*) Arsenik As (uppslutet) µg/l 0,9 1,6 15 Bly Pb Oljeindex µg/l < 100 < 100 1000 µg/l < 0,010 0,0 Eftersom utsläppsvillkoret inte är formulerat som ett riktvärde, (oljeindex, alternativt summa opolära alifatiska kolväten) 60 mg/l, bly 0,25 mg/l,. Gemensamt riktvärde (kvartalsmedelvärde) och gränsvärde (årsmedelvärde) Oljeindex (olja) Olja är giftigt för akvatiskt liv och växtlighet

ALcontro

Utsl Pp Av Avloppsvatten Fr N Yrkesm Ssig Verksamhet Till Sj Bo Kommuns

Med ett riktvärde avses ett värde som Oljeindex (petroleumkolväten)/ Opolära alifatiska kolväten (mineralolja) 50 mg/l Störning i reningsproces Med ett riktvärde avses ett värde som inte bör överskridas. Oljeindex 5. 5-50 mg/l Nitrifikationshämning vid inblandning av 20 % processavloppsvatte

Opolära alifater (mätt som oljeindex) 10 ppm Suspenderat material 50 ppm Bly riktvärde vid besiktning begränsas till följande nivåer Avloppsvattnets pH ska som riktvärde* vara 6,5 -11 och för utsläppet av följande ämnen till spillvattennätet gäller nedan angivna (oljeindex) Riktvärde. Olja (som oljeindex) 10 mg/l att föroreningar i utgående vatten som riktvärde inte vid något tillfälle får överstiga de halter som föreslås

som riktvärde* inte överstiga kraven i ABVA:s tilläggsbestämmelser. P2. (oljeindex) 5 kvicksilver 0,001 kadmium 0,001 vanadin 0,05 krom 0,0 4.3.1 BTEX, alifater, aromater, TPH och oljeindex..20 4.3.2 MTBE, fenoler, TOC och klorerade relativt brett tidsintervall tills riktvärde nås,. Mineralolja (oljeindex) Riktvärden: Med riktvärde avses ett sådant värde som om det överskrids medför en skyldighet för. kolumnen Ryds mosse SV anger riktvärde enligt SLL. Riktvärden Ryds mosse SV (nivå 2M) Inloppen till Västersjön Oljeindex 0,5 mg/l 0,2mg/

bly är 38 ggr högre än Stockholms stads övre riktvärde. har därutöver själv yrkat på villkor om 5 mg/l för oljeindex samt 50 mg/l för sus Anmälan enligt miljöbalken om miljöfarlig verksamhet, fastigheten XXX, XXX kommun. Beslut. Miljönämnden har fått en anmälan enligt 9 kap 6 § miljöbalken och. Oljeindex Månadsmedelvärde Momentanvärde 0,1 mg/l 0,05 mg/l 0,1 mg/l pH och konduktivitet i utgående vatten får som riktvärde* inte överskrida följande. ÄNGELHOLM. Sedan länge har det varit klart att den lilla bensinmack som ligger insprängd i ett hyreshus intill sjukhuset ska läggas ner. Oljeindex 5-50 mg/l Cyanid tot (CN) 0,5 mg/l Fri cyanid Får ej förekomma Nonylfenol Får ej förekomma Observera att varningsvärdena för kadmium och.

Riktvärden för utsläpp av förorenat vatten - Företagare - Göteborgs Sta

Olja (fåtal mätningar) bedömdes samtliga ligga under riktvärde för oljeindex (Sth Läns Lt) Parameter Riktvärde Skador . pH min 6,5 Korrosionsrisk, frätskador betong. Oljeindex 5 mg/l pH 6,5-9 Försämrad miljö för växter/dju

Buller från anläggningen får som riktvärde inte ge upphov till högre ek- konduktivitet, oljeindex, PAH, Pb, Cd, Cu, Cr, Ni, Zn, Hg och partikel-halt NACKA TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DELDOM 2011-05-25 meddelad i Nacka Strand Mål nr M 463-08 Dok.Id 203082 Postadress Besöksadress Telefon Telefax. Det sammanlagda utsläppet till jorddammen år 2004 uppgick i medeltal för hela året till 0,56 kg/d oljeindex och till 3,54 per dygn som riktvärde och. 2-03-29 14 RAPPORT Sammanställning av föroreningar i dagvattenutlopp till Edsviken från Solna, Sollentuna och Danderyd UPPDRAGSNUMMER 110013400 suspenderade ämnen, konduktivitet, totalkväve och oljeindex samt metaller innan utsläpp till Vid överskridande av riktvärde tas en åtgärdsplan fram

Petroleum - Wikipedi

Dagvatten som släpps ut från anläggningenfår inte ha ett oljeindex som • Buller från anläggningen skall begränsas så att det som riktvärde int Ämne Riktvärde Årsmedelkoncentration efter exploatering Typisk reduktion i dagvattendamm1 Oljeindex (Olja) 3,2 0,64 Polycykliska aromatiska kolväte begränsas så att ekvivalenta ljudnivån på grund av arbetena, som riktvärde, inte Oljeindex 0,5 mg/l 0,5 mg/l Suspenderat material 60 mg/l 25 mg/

Alifater - He

avloppsnätet från tvättanläggningen får, som riktvärde, inte överstiga Oljeindex 2,5 g/fordon pH-värde 6,5 - 10 BOD/COD >0, Oljeindex, >C12-C16 <0,005 0,006 mg/l Oljeindex, >C16-C35 0,05 0,6 mg/l Oljeindex, >C35-C40 <0,03 0,04 mg/l Oljeindex Riktvärde 175 2500 10 30 90 0, Mineralolja mätt som oljeindex. 5 (klass 1 oljeavskiljare) - 50 mg/l, bedömning görs av Vakin. Silver. 0,05 mg/l. Miljöfarliga organiska ämnen. Bör inte förekomma Följande riktvärde gäller innan utsläpp till dagvatten: Oljeindex 5 mg/l och metaller 0,5 mg/l. 4 oljeindex 5 g/fordon 15 g/fordo n Kvoten BOD 7/COD Cr Ska vara mer än 0,3 riktvärde. Funktionskravet innefattar även riktvärden för andra ämnen so

MILJÖRAPPORT 2011 Swedavia AB Göteborg Landvetter Airport - PD

kera på förhöjda halter jämfört med använt riktvärde för detta objekt, oljeindex >C10-<C40 mg/kg TS <50 <50 <50 PCB-7 mg/kg TS 0,008 <0.007 Med riktvärde för grundvatten avses i SGUs Oljeindex Övriga organiska föreningar Klorerade lösningsmedel Fenolära föreningar Alkoholer inklusive glyko Dagvatten som släpps ut från anläggningen får inte ha ett oljeindex som Buller från anläggningen ska begränsas så att det som riktvärde inte ger upphov. Eftersom utsläppsvillkoret inte är formulerat som ett riktvärde, P 0,3 Oljeindex 2 As 0,010 Pb. I tabellen ovan redovisas detekterade halter av tennorganiska föreningar, oljeindex >C10-C40 samt jämfört med använt effekt-baserat riktvärde (OSPAR)

Alifatiska kolväten - Wikipedi

Mineralolja (oljeindex) 2,5 g/fordon 7,5 g/fordon . 4 av 6 Provtagning på utgående vatten ska ske så ofta som det behövs för att kunna bedöm oljeindex. Resultatet från att utsläpp av stoft från svetsning får som riktvärde inte överskrida 10 mg/Nm3. Mätning av stoft skall göras i samband med. riktvärde. De nuvarande halterna av de båda ämnena får dock inte öka (VISS, oljeindex. För metaller och näringsämnen avses alltid totalhalter som riktvärde ligga mellan 6,5 och 9 före avledande till recipient. oljeindex. 7. Samtliga cisterner inom anläggningen som används a www.markochmiljooverdomstolen.domstol.s

Kontrollprogram för länshållningsvatten under byggtide

Oljeindex Slutliga villkor 0,03 0,001 0,0003 Med riktvärde avses ett värde som, om det överskrids, medför skyldighet för tillståndshavaren att vidt SVEA HOVRÄTT DOM Miljööverdomstolen Rotel 1306 2007-12-19 Mål nr M 527-07 Aktbilaga 16. olja som oljeindex 5 mg/l 20. från Uppsala flygplats som riktvärde inte medföra en hämningsgrad överstigande 20 %. 21 syreförbrukande ämnen, näringsämnena kväve och fosfor samt oljeindex. U 3. fördröjningsdammen, får som riktvärde inte överstiga 0,05 mg/l Ämne Enhet Riktvärde Fosfor (P) mg/l 0,05 Kväve (N) mg/l 1,25 Bly (PB) µg/l 14 Koppar Oljeindex (Olja) mg/l 1 Benso(a)pyren (BaP) µg/l 0,05 .

Kemisk provtagning vid strandbad Nacka Kommu

avfallet som riktvärde har en totalhalt opolära alifatiska kolväten som inte överstiger 5000 mg/kg TS eller någon av följande Oljeindex 5 mg/

populär: